بخشدار چاهورز خبر داد: انجام روشنايی بخشی از محور احشام -چاهورز

احمدی زاده بخشدار چاهورز گفت: با برنامه ريزی و اجرای گام به گام برنامه ها به دنبال ايمن سازی محور اصلی بخش چاهورز هستيم که انجام روشنايی بخشی از محور احشام ـــ چاهورز در همین راستا می باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.