طرح ارائه خدمات پشتیبانی به عشایر در استان فارس

عبدالحمید کریمی مدیرکل امور عشایر فارس طی گزارشی از روند اجرای طرح ارائه خدمات پشتیبانی به عشایر استان فارس در سال ۱۴۰۲ بصورت پیمانی و امانی خبر داد.

وی در ادامه گفت از میان پروژه های خدمات پشتیبانی امسال ۱۵۸ پروژه با اعتباری بالغ بر ۹۰۶ میلیارد ریال از منابع ملی، استانی و ارزش افزوده بصورت پیمانی و از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و در بستر سامانه ستاد ایران به مناقصه و استعلام گذاشته شده است.

کریمی افزود مناقصات و استعلامات بعمل آمده ضمن رعایت تشریفات قانونی انتخاب پیمانکار وفق قانون برگزاری مناقصات، توسط ۸۲ پیمانکار متفاوت عقد قرارداد گردیده و مفاد موضوع پیمان اجرایی گردید.

Leave a Reply

Your email address will not be published.