سرانجام قانون تبدیل وضعیت ایثارگران در سال جدید چه‌می‌شود؟

با مخالفت نمایندگان با تمدید اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران در سال آینده، این ابهام به وجود آمده که آیا اجرای این قانون در سال آینده متوقف می‌شود یا قابل اجراست؟

به گزارش ایران ریپورتس، سخنگوی کمیسیون تلفیق در این خصوص گفت:
تبدیل وضعیت ایثارگران در سال آینده شامل کسانی می شود که تا پایان سال ۱۴۰۰ در دستگاهی مشغول به کار بوده‌اند؛ لذا سازمان هایی که این حکم قانونی بودجه ۱۴۰۰ را اجرایی نکرده اند مکلف به اجرای این قانون هستند.

احمدامیرآبادی فراهانی عضو هیات رییسه مجلس نیز گفت:
با توجه به صحبت‌هایی که با دیوان عدالت اداری داشته‌ایم باید بگویم آن‌هایی که استخدام تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ بوده‌اند، این تبدیل وضعیت جزء حقوق مکتسبه آنها محسوب می‌شود.

بر اساس بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور دستگاه‌های اجرایی و اداری مشمول موظف شده‌اند، ایثارگران خود را به رسمی، تبدیل وضعیت کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.