اطلاعیه آزمون استخدام قراردادی مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد کوار

مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد نیرو جذب می کند.

به گزارش ایران ریپورتس، مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از میان واجدین شرایط آقا و خانم در مقاطع
تحصیلی متفاوت ، از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه فنی، طب کار به صورت قرارداد موقت طبق ضوابط قانون کار و تأمین
اجتماعی اقدام به جذب نیرو در مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی می نماید.


۱ -شرایط عمومی استخدام قراردادی با مدت معین در مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی:
۱ .داشتن تابعیت ایران
۲ .انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم
۳ .عدم اعتیاد به مواد مخدر و هرگونه دخانیات
۴ .نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر
۵ .داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند.
۶ .دارا بودن شرایط احراز شغل متناسب با جداول نیازهای استخدامی
۷ .نداشتن منع قانونی برای استخدام و تعهد خدمتی به دیگر سازمانها
۸ .احراز صالحیتهای عمومی به تأیید کمیته گزینش پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه

۲ -شرایط اختصاصی استخدام قراردادی با مدت معین در مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی:
۱ .جنسیت پذیرش: آقا و خانم
۲ .داشتن مدرک تحصیلی متناسب با مقطع، رشته و گرایش تحصیلی اعالم شده در جداول نیازهای نیروی انسانی
۳ .دریافت حد نصاب نمره الزم از مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی به مدت ۲ ترم تحصیلی )۱۲ ماه( شامل آموزش تئوری ،عملی و آموزش حین کار، که افراد پذیرفته شده پس از گذراندن دوره مذکور توسط آزمون های هر ترم آموزشی پالایش می گردند. الزم به ذکر است در مدت زمان آموزش حقوق اداره کار به پذیرفته شدگان پرداخت می گردد.
تذکر: شرط استخدام قراردادی با مدت معین در مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد دریافت گواهینامه موفقیت در دوره های آموزشی طراحی شده در مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی است.

۴ .داشتن شرایط سنی به شرح زیر:
کلیه متولدین ۰۱ /۰۱/۱۳۶۸ به بعد.
* تذکر ۱ :داوطلبانی میتوانند نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون اقدام نمایند که تا تاریخ آخرین روز ثبت نام )۱۵/۰۵/۱۴۰۰ ) فارغ التحصیل شده و خدمت وظیفه آنها پایان یافته و یا معافیت آنها قطعی شده باشد.
مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد اطالعیه آزمون استخدام قراردادی با مدت معین در مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی – سال ۱۴۰۰

تذکر ۲ :محدوده سنی ذکر شده به ازای تمام مقاطع یکسان است و داشتن سابقه کار یا مدرک تحصیلی باالتر و یا سابقه
کار تاثیری در افزایش سن داوطلب ندارد.
تذکر ۳ :الزم به ذکر است گواهی فراغت از تحصیل داوطلبان،کارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه و تأییدیه های مربوط به جدول شماره ۱ ،بایستی حداکثر تا روز تطبیق مدارک آماده و صادر شده باشد و به همراه سایر تأییدیه ها در موعد مقرر ارائه گردد. هر یک از داوطلبان که به هنگام ثبت نام، اطالعات نادرست و جعلی ارائه نموده و یا واقعیتی را کتمان نموده باشد و به سبب این اطلاعات پذیرفته شوند، هر زمان که غیر واقعی بودن اطالعات مشخص شود، قبولی ایشان ملغی بوده و هیچگونه هزینه ثبت نام مسترد نمی گردد و به لحاظ طوالنی نمودن فرآیند استخدام قراردادی با مدت معین در مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی ، اقدام الزم طبق قوانین و مقررات به عمل خواهد آمد.

۳ -نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز :
ثبت نام به صورت الکترونیکی و از طریق سایت اینترنتی به شرح ذیل انجام می گیرد:
۱ .ورود به پایگاه اینترنتی به آدرسir.Limacompany.www
۲ .تکمیل فرم ثبت نام هر مرحله و تایید آنها
۳ .تاییدیه نهایی با توجه به اطالعات وارد شده توسط داوطلب
۴ .دریافت شماره پرونده و کد رهگیری
۵ .چاپ فرم ارائه شده توسط سیستم ثبت نام و امضای آن پس ازچاپ، که حاوی اطالعات وارد شده توسط داوطلب میباشد.
* تذکر ۲ :ثبت نام منوط به تکمیل کلیه مراحل و دریافت شماره پرونده و کد رهگیری از سیستم می باشد و پس از تایید نهایی فرم اینترنتی توسط داوطلب، اطالعات آن به هیچ عنوان قابل تغییر نمی باشد.

۱/۳ -مدارک مورد نیاز هنگام ثبت نام (الکترونیکی):
۱ .تکمیل مراحل ثبت نام از طریق سایت
۲ .پرداخت مبلغ ۰۰۰٫۰۰۰٫۱ ریال از طریق وب سایت
تذکر: پس از واریز وجه تحت هرگونه شرایطی هزینه ثبت نام مسترد نمی گردد.
تذکر: هزینه ثبت نام پذیرفته شدگان عودت داده می شود.
۳ .اسکن یک قطعه عکس۴×۳ ، شناسنامه، کارت ملی، مدرک تحصیلی، کارت پایان خدمت برای آقایان که بایستی متناسب با توضیحات ذیل باشد.

نحوه تهیه فایل تصویر داوطلب :
۱ .یکی از اقالم اطالعاتی الزم برای ثبت نام، فایل تصویر فرد داوطلب می باشد، بنابراین الزم است داوطلبان قبل از مراجعه
به پایگاه اینترنتی ثبت نام الکترونیکی، فایل مربوط به عکس خود را مطابق شرایط ذیل تهیه نمایند.
۲ .فایل مربوطه الزم است با اسکن عکس ۴*۳ و با درجه وضوح dpi 100 و با فرمت JPG ذخیره شده باشد.
۳ .حجم فایل ارسالی باید کمتر از۷۰ کیلوبایت باشد.
۴ .عکسی که تصویر از روی آن تهیه می شود الزم است تمام رخ بوده و در سال جاری تهیه شده باشد.
۵ .ابعاد تصویر ارسالی باید حداقل ۳۰۰*۲۰۰ پیکسل و حداکثر۴۰۰*۳۰۰ پیکسل باشد.
۶ .تصویر باید در جهت صحیح و بدون چرخش تهیه شده و فاقد هر گونه حاشیه زائد باشد.
۷ .حتی االمکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

۲/۳ -مدارک مورد نیاز پس از قبولی در آزمون :
داوطلبانی که اسامی آنها ۲ برابر ظرفیت اعالم می شوند مؤظف هستند مدارک ذیل را ظرف مدت ۵ روز کاری پس از اعالم نتایج، به همراه اصل مدارک به نماینده شرکت به آدرسی که متعاقبا اعالم خواهد گردید حضورا ارائه و رسید دریافت نمایند.
۱ .اصل به همراه تصویر مدرک تحصیلی
۲ .اصل به همراه تصویر کارت ملی
۳ .اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه
۴ .اصل به همراه تصویرکارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم
۵ .اصل به همراه تصویرمدارک دال بر بومی بودن
۶ .اصل به همراه تصویرسایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت
۷ .فرم ثبت نام الکترونیکی چاپ شده که حاوی کدرهگیری و شماره پرونده باشد.
تذکر: الزم به ذکر است که پذیرش در آزمون کتبی و دعوت به مصاحبه به منزله استخدام قطعی نمی باشد و هیچگونه تعهدی را برای شرکت در رابطه با استخدام ایجاد نمی کند.


۴ -مهلت ثبت نام:
۱/۴ -متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۲۶/۰۴/۱۴۰۰ لغایت ساعت ۲۴ روز جمعه مورخ ۱۵/۰۵/۱۴۰۰ نسبت به ثبت نام الکترونیکی به آدرس اینترنتی ir.Limacompany.www اقدام نمایند.
۲/۴ -به ثبت نام ناقص و ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.

۵ – زمان و محل توزیع کارت ورود به جلسه آزمون:
داوطلبان جهت رویت و پرینت کارت ورود به جلسه آزمون، می توانند روزهای سه شنبه مورخ ۱۹/۰۵/۱۴۰۰ و چهارشنبه مورخ
۲۰/۰۵/۱۳۹۹ با درج کد ملی و کد رهگیری در محل مورد نظر در سایتir.Limacompany.www اقدام نمایند .
* تذکر ۳ :همراه داشتن اصل شناسنامه یا کارت ملی جهت ورود به جلسه آزمون الزامی می باشد در غیر این صورت از ورود افراد به جلسه ممانعت به عمل خواهد آمد.

۶ -زمان برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه فنی مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی
زمان برگزاری: آزمون کتبی روز پنجشنبه مورخ ۲۱/۰۵/۱۴۰۰ و جمعه مورخ ۲۲/۰۵/۱۴۰۰ از ساعت ۹ الی ۱۲می باشد.
محل برگزاری: آزمون شیراز، شهرک گلستان، بلوار عالمه دهخدا، خیابان پیام نور، دانشگاه پیام نورشیراز می باشد.
مصاحبه فنی: پس از اعالم نتایج اولیه مدارک داوطلبانی که حد نصاب نمره قبولی را کسب کرده اند مورد بررسی قرار گرفته و پس از تایید مدارک به اندزه ۲ برابر ظرفیت از طریق برقراری تماس تلفنی ضمن اعالم زمان و مکان انجام مصاحبه به جلسه مصاحبه دعوت می گردند. لازم به ذکر است دعوت به مصاحبه به هیچ عنوان به منزله ی پذیرش داوطلب نمی باشد.

۷ -تذکرات:
۱/۷ -تذکر بسیار مهم:
این فراخوان صرفا بر اساس مصوبات ستاد کرونای استان و شرایط استان می باشد و در صورت هرگونه تصمیم حسب
شرایط زمان برگزاری آزمون امکان تغییر تاریخ آزمون و یا لغو آزمون وجود دارد.
۲/۷ -شرایط بومی بودن:
این فراخوان صرفا برای افراد بومی استان فارس می باشد. و شرکت هیچ گونه تعهدی در قبال سایر افراد ثبت نام شده نخواهد داشت.
داوطلب بومی فردی است که خود یا همسرش واجد یکی از شرایط زیر باشد :
بومی استان فارس
الف- محل تولد متقاضی با محل جغرافیایی مورد تقاضا یکی باشد.
ب- دو مقطع تحصیلی متقاضی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی، متوسطه با محل مورد تقاضا یکی باشد.
۳/۷ -انتخاب داوطلبان به ترتیب باالترین نمره کل کسب شده در آزمون با در نظر گرفتن ظرفیت پیش بینی شده به میزان ۲ برابر ظرفیت با رعایت اولویت های مندرج در آگهی صورت می پذیرد.

تبصره ۱ :درمواردی که نمره کل دو یا چند نفر از داوطلبان در رشته شغلی یکسان باشد انتخاب اصلح از سوی مدیریت گزینش مالک
عمل قرار خواهد گرفت. اولویت با داوطلبی است که نمره مصاحبه باالتری دارد.
تبصره ۲ :در صورتیکه داوطلبین پس از مصاحبه نتوانند شرایط علمی را احراز کنند شرکت از پذیرش آنان معذور است.
۴/۷-با توجه به اینکه مالک ثبت نام از متقاضیان تکمیل مراحل ثبت نام می باشد الزم است در تکمیل آن نهایت دقت را به عمل
آورده و هیچگونه اصالحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.
تبصره: داوطلب با تکمیل مراحل ثبت نام و شرکت در آزمون صریحا و تلویحا اقرار به علم کامل، به مفادآگهی نموده است و حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
۵/۷-پذیرفته شدگان موظفند با توجه به شرایط عمومی آگهی با معرفی این شرکت گواهی/تأییدیه مورد نیاز در ارتباط با سلامت جسمانی، روانی و توانایی انجام کار اخذ نماید.
۶/۷-هرگونه اطالع رسانی درخصوص آزمون از طریق سایت اینترنتی به آدرس ir.Limacompany.www خواهد بود و داوطلبان اطالعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.
*توجه نمایید*
بهترین مرورگر برای ثبت نام مرورگر موزیال فایرفاکس می باشد.
در صورت هرگونه سوال در خصوص ثبت نام با شماره های زیر تماس حاصل نمایید:
تلفن: ۰۹۱۷۴۰۸۸۶۸۸- ساعات پاسخگویی: ۱۶-۰۸
مراجعه کننده گرامی، شماره های پشتیبانی صرفا جهت رفع اشکاالت ثبت نام می باشد. خواهشمند است به منظور رعایت حقوق سایر شرکت کنندگان از طرح سواالت خارج از موضوع پرهیز نمایید.
* تذکر مهم: الزم به تاکید می باشد کلیه متقاضیان می بایست شرایط و ضوابط مندرج در این اطالعیه را دقیقا مطالعه نموده و در صورت واجد شرایط بودن نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. در هر مرحله مشخص شود متقاضی واجد شرایط مندرجات این اطالعیه نمی باشد از مراحل پذیرش حذف خواهد شد و هزینه ثبت نام به هیچ وجه مسترد نمی گردد.

۸ -رشته و مقطع تحصیلی مورد نیاز :

مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد اطالعیه آزمون استخدام قراردادی با مدت معین در مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی – سال ۱۴۰۰
۷
۹-مواد آزمون:
۱/۹ -مواد آزمون تخصصی: طبق جدول شماره )۲ )تعیین گردیده است. سواالت به صورت چهارگزینه ای با احتساب
ضریب ۳ طراحی خواهد شد و آزمون شامل نمره منفی می باشد.
جدول شماره )۲ -)مواد آزمون تخصصی

۲/۹ -مواد آزمون عمومی:
جهت رشتههای مهندسی مکانیک و مهندسی برق یکسان با ضریب ۲ و برای رشته مهندسی متالوژی ضریب ۱ و به شرح ذیل
است:
۱ .ریاضیات )معادالت دیفرانسیل، هندسه تحلیلی، ریاضی عمومی ۱و ریاضی عمومی ۲)
۲ .فیزیک )فیزیک عمومی ۱ ،فیزیک دبیرستان

نظر دهید

ایمیل شما به صورت عمومی نمایش داده نمی شود