کنایه تند و تیز مداح معروف به روزنامه «کیهان»

محمدحسین پویانفر ، مداح معروف از تیتر کیهان درباره باخت تیم ملی به انگلیس انتقاد کرد.

محمدحسین پویانفر ، مداح معروف نوشت:

‌روزنامه نیست، ماشین تولید نفرت عمومی‌ است.

کنایه تند و تیز مداح معروف به روزنامه «کیهان»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *