ضرورت تشکیل کارگروه ویژه رفع موانع برای انتقال صنوف مزاحم

عضو شورای شهر شیراز گفت: تشکیل کارگروه ویژه برای رفع موانع انتقال صنوف مزاحم شهری به مجتمع‌های کارگاهی و خدماتی با محوریت شهرداری شیراز ضروری است.

مسعود زارعی رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز در بازدید از مجتمع کارگاهی سنگ فروشان از ضرورت تشکیل کارگروه ویژه رفع موانع برای انتقال صنوف مزاحم به مجتمع‌های کارگاهی و خدماتی سخن گفت.

زارعی گفت: برای انتقال مشاغل مزاحم عزم جدی وجود دارد که می‌بایست برای همکاری و هماهنگی بیشتر همه دستگاه‌های متولی و خدمات رسان، کارگروه تخصصی رفع موانع انتقال مشاغل مزاحم تشکیل شود و این کارگروه می‌تواند زمینه همکاری تمامی دستگاه‌ها را با کمیسیون بند ۲۰ و شهرداری شیراز برای ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری و تسهیل امور فراهم کند.

افسانه خواست خدایی عضو شورا نیز بر نظارت و هماهنگی با شهرداری و کمیسیون بند بیست ماده ۵۵ شهرداری بر ایجاد مجتمع‌های ساماندهی و حمایت از انتقال صنوف مزاحم به این سایت‌های تخصصی تاکید کرد و گفت: نقش شهرداری در بحث ساماندهی طبق قانون روشن است و باید در این مسیر هماهنگی با شهرداری صورت پذیرد.

گفتنی است بر اساس مصوبه هیات وزیران ۲۵ شغل در رده مشاغل مزاحم شهری هستند که کارگاه‌های سنگ فروشان از جمله این مشاغل هستند و بر اساس کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها که در سازمان ساماندهی مشاغل شهری و به منظور رسیدگی به وضعیت مشاغل مزاحم شهری تشکیل می‌شود مسائل و موارد حقوقی انتقال مشاغل مزاحم شهری توسط اعضا کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد که این بازدید نیز در راستای تصمیم گیری کمیسیون بند بیست برای صنف سنگ فروشان صورت پذیرفت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *