دو انتصاب جدید در دادگستری استان فارس

با صدورحکمی دو انتصاب جدید در دادگستری استان فارس صورت گرفت.

به گزارش ایران ریپورتس98،با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان فارس و با صدورحکمی از سوی حضرت آیت الله رئیسی ریاست معظم قوه قضائیه، دکتریوسف نیکنام به عنوان معاون قضایی دادگستری استان منصوب شد.


در انتصابات جدید درسال جاری دکتر نیکنام، رئیس شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان فارس را با حفظ سمت به عنوان معاون قضایی دادگستری استان فارس منصوب شد.


همچنین قاضی حسین اسفندیاری رئیس حوزه قضایی بیضاء نیز با حفظ سمت به عنوان قاضی حوزه ریاست دادگستری استان فارس منصوب شد.


گفتنی است رسیدگی به درخواست های مردمی و بررسی های اولیه اعمال ماده 477 از وظایف قاضی حوزه ریاست دادگستری استان فارس می باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *