وجود حرمین شیراز، نشان ازهویت تاریخی شیراز است

دکترعلیرضاپاک فطرت نماینده اول مردم شریف شهرستانهای شیرازو زرقان درمجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی مسائل توسعه حرم مطهر شاهچراغ (ع) که با حضورمعاونین وزرای راه وشهرسازی و میراث فرهنگی و گردشگری،تعدادی ازنمایندگان استان،استاندار،نماینده ولی فقیه درفارس وامام جمعه شیرازو…. درتالارهمایشهای حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) برگزار گردید،با اشاره به این که اقتصاد شهر شیرازبرپایه گردشگری بنانهاده شده اظهار داشت:در اجرای طرح های مرتبط باتوسعه حرمین شریف،ضمن حفظ کرامت امامزادگان لازم التکریم و پایداری میراث فرهنگی وبافت تاریخی این محدوده بایدبه جنبه های رونق دهی صنعت گردشگری خصوصا گردشگری دینی و زیارتی اطراف حرم هم توجه وعنایت لازم راداشت.

به گزارش ایران ریپورتس، وی گفت:اقتصادکلان شهر تاریخی وفرهنگی شیرازبر پایه ومحورگردشگری استواراست واین مساله نه مربوط به امروز ودیروز بلکه مربوط به گذشته هایی است که نیاکان مانام نیکی ازخودبه یادگار گذاشته ومابایددرحفاظت ازاثاربرجای مانده ازانهابکوشیم نه آنکه بی خیال شهرمان بشویم تاکار به جایی برسدکه بخواهند نام حافظ وسعدی و خیابان هایی باهویت تاریخی و فرهنگی شیرازرا عوض کنند!

بیاییدبرای حفظ هویت شهری شیرازدل بسوزانیم

نماینده اول مردم شریف شیراز وزرقان درمجلس شورای اسلامی پیشنهادداد:میراث فرهنگی اگرواقعا قصد حفظ واحیای بافت تاریخی شهر و بازگشت مردم به این مجموعه راداردبایدیابه مالکان خانه های موجود در اطراف حرم وبافت تاریخی سوبسید دهد وانهاراتشویق به مرمت اصولی بناهای در اختیارگرفته خودزیر نظرکار شناسان میراثی کند یابه انها تسهیلات مالی داده شودو این تسهیلات دربازه زمانی مشخص برگرددویابه کل اگردر توان میراث وشهرداری وتولیت و…باشداین املاک رابه تملک خوددراورده وخریداری کنندتابا رعایت چار چوبهای قانونی به اجاره 99 ساله افراد صاحب صلاحیتی که دغدغه حفظ میراث هم داشته باشند دراورند ویابرای انجام فعالیتهای گردشگری وبومگردی به اهل ان بفروشند تااین میراث کهن به نحوی حفظ گردد.
بنده بعنوان خادم مردم این شهردر”خانه ملت” معتقدم اگرقراست درمورد توسعه حرم مطهرباحفظ میراث تاریخی وبافت فرهنگی اطراف ان اقدامی صورت گیردبایددرهمین شیرازوتوسط مسوولان همین استان انجام شودنه درتهران.من ضمن قدر دانی ازحضورمهمانانی ازپایتخت دراین جلسه و تشکراز زحمات متولیان امرتوسعه اعلام مینمایم قطعا همان گونه که تاکیدرهبرمعظم انقلاب برتوسعه حرم شاهچراغ (ع)بعنوان سومین حرم اهل بیت علیهم السلام در ایران بوده وهست بایددراین رابطه کاری کنیم ماندگارتانام نیکی ازخودبه یادگاربگذاریم و حقیقتابرای این شهرومردم این شهروبافت تاریخی و فرهنگی شیرازدل بسوزانیم به نحوی که ایندگان ازکارمابه نیکی یاد کنندنه ماراپیوسته موردکنایه و مواخذه خودقراردهند.
بخش دیگری ازسخنان این نماینده مجلس یازدهم به مساله تعرض به حریم اثارملی وجهانی شیرازمرتبط بود. شهردارسابق شیرازومنتخب اول مردم این شهروزرقان درمجلس دراین رابطه بیان داشت:بیش ازده سال است که کارشناسان یونسکوباسفربه شیرازو دیدن مجموعه تاریخی زندیه درصددجهانی کردن آن که ارگ کریم خانی ومسجدو حمام واب انبارو…را یکجا درخود دارد،هستندامابارهابه ساخت و سازهای غیر مجاردر حریم این میراث ملی هشدارداده و همچنان ارگ کریم خانی ومجموعه زندیه محروم ازثبت جهانی است ومن متعجبم که چرامیراث فرهنگی باان همه سخت گیری که درمورد میراث فرهنگی شهرداشته و داردیاچرا شهرداری به مالک هتلی مثل هتل اسمان که ضابطه هارارعایت نکرده وطبقات بیشتر ازحد مجازی راکه قراربوده تخریب کندونکرده مجوزادامه کارداده اند؟به شمااطمینان بدهم که تا این هتل اسمان بااین حجم ازطبقات در حال فعالیت است ازثبت مجموعه زندیه درفهرست میراث جهانی خبری نخواهدبود.
گفتنی است تصویب طرح توسعه واحیای 360هکتاراز بافت تاریخی،فرهنگی اطراف حرم شاهچراغ (ع)از برکات سفر مقام معظم رهبری مدظله به شیرازواستان فارس است که در شوراي عالي شهر سازي ومعماري کشورهم مصوب و موردتاکیدقرار گرفته است
*استان فارس با۱۲۲هزار کیلو مترمربع وسعت و جمعیت پنج میلیونی خود،برخورداری از۲۹ شهرستان،۱۱۰ شهر،۲۰۵ دهستان و۴هزارروستااست وکلان شهر شیرازباجمعیتی معادل دو میلیون نفرشهری با قابلیت های فراوان فرهنگی وگردشگری است.فارس دارای ۵اثراز۲۴اثر جهانی کشور است و این استان پهناوروتاریخی با ۳۰۰۰اثر ثبتی ملی از ۵۰۰۰اثر موجودکه نیمی از انها درشیراز پایتخت فرهنگی ایران قراردارد جایگاه ممتازی درعرصه تاریخ وفرهنگ ملی دارد.همچنین در فارس یك هزار و508بقعه متبركه وبیش از3 هزارهکتار بافت فرسوده وجود دارد که 1800 هکتار آن فقط درشهر شیراز است و حرمین مطهر احمدی ومحمدی به همراه حرم های مطهرسید علاالدین حسین، علی بن حمزه، سیدتاج الدین غریب وامامزاده ابراهیم علیهم السلام ازمعروف ترین آنهاست.

نظر دهید

ایمیل شما به صورت عمومی نمایش داده نمی شود